DS-Flagge-53747a43 DS-Flagge-82881f6f

Oświadczenie o ochronie prywatności

DS card + drive GmbH

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie DS card + drive GmbH i naszymi usługami. Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych klientów i użytkowników są dla nas ważne. Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie informacje zbieramy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, jakie części tych informacji mogą być wykorzystane i w jaki sposób.

 

Zakres stosowania

Niniejsza polityka prywatności dotyczy ofert internetowych firmy DS card + drive GmbH. Nie odnosi się ona do ofert internetowych innych dostawców usług, do których link jedynie odsyła.

1. Nazwisko i dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie

Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych odnoszą się do przetwarzania danych przez:

Osoba odpowiedzialna:
DS card + drive GmbH

Cuxhavener Str. 42/44
D-28217 Bremen, Niemcy
e-mail: marketing@ds-bremen.de
Telefon: +49 (0)421 396 99 0

Inspektorem ochrony danych osobowych w firmie Diersch & Schröder GmbH & Co. KG oraz spółce stowarzyszonej DS card + drive GmbH jest firma datenschutz nord GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, kontakt z tą firmą możliwy jest także pocztą elektroniczną pod adresem office@datenschutz-nord.de.

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystywania

a) Podczas wizyty na stronie internetowej
Po wejściu na naszą stronę www.carddrive.de, przeglądarka używana w urządzeniu końcowym automatycznie przesyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są zapisywane bez Państwa ingerencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której uzyskuje się dostęp (referrer URL), używana przeglądarka oraz, jeśli dotyczy, system operacyjny komputera, jak również nazwa dostawcy dostępu.

Wyżej wymienione dane przetwarzamy w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnego połączenia strony internetowej, gwarantującego komfortowe korzystanie z naszej strony,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również dla innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągania wniosków na temat Państwa osoby.

Ponadto podczas odwiedzania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w punktach 4 i 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dodatkowe informacje można przekazać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnie udzielonej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zamknięciu Państwa zapytania.

c) W przypadku zapytań ofertowych i zamówień katalogów on-line
W przypadku złożenia zapytania ofertowego online i/lub zamówienia na katalog na naszej stronie internetowej, zbieramy różne dane wymagane w celu odpowiedzi na zapytanie i/lub realizacji zamówienia. Wszystkie Państwa dane osobowe, które przekażą nam Państwo za pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej, będą zbierane i przetwarzane wyłącznie dla celów RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 1 lit. a). Państwa dane zostaną nam przekazane przez naszego dostawcę pocztą elektroniczną. Bez Państwa zgody nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć Państwa zapytania.

3. Przetwarzanie danych do celów reklamowych

Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych. RODO stwierdza, że takie przetwarzanie danych jest co do zasady możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i stanowi uzasadniony interes. Czas przechowywania danych do celów reklamowych nie jest oparty na sztywnych zasadach i zależy od tego, czy przechowywanie danych jest niezbędne do celów reklamowych. W DS card + drive GmbH stosujemy się również do zasady usuwania danych przeznaczonych do celów reklamowych po 90 dniach. Informacje na temat sposobu działania w przypadku postępowania w sprawie sprzeciwu znajdują się w pkt 4.3.

3.1 Cele reklamowe DS card + drive GmbH i osób trzecich
Jeśli zawarli Państwo z nami umowę, będziemy zarządzać Państwem jako istniejącym klientem. W tym przypadku przetwarzamy Państwa pocztowe dane kontaktowe niezależnie od istnienia konkretnej zgody na przesyłanie Państwu informacji o nowych produktach i usługach. Przetwarzamy Państwa adres e-mail w celu wysłania Państwu informacji na temat naszych własnych, podobnych produktów niezależnie od istnienia konkretnej zgody na to.

3.2 Reklama zgodna z zainteresowaniami
Aby zagwarantować, że otrzymają Państwo tylko te informacje, które mogą Państwa zainteresować, dokonujemy kategoryzacji i uzupełniamy Państwa profil klienta o dodatkowe informacje. Wykorzystywane są do tego zarówno informacje statystyczne, jak i informacje o Państwa osobie (np. podstawowe dane Państwa profilu klienta). Celem jest zapewnienie Państwu dostępu do reklamy, która jest zorientowana wyłącznie na Państwa rzeczywiste lub domniemane potrzeby i nie przeszkadza Państwu.

3.3 Prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo w każdej chwili bezpłatnie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w wyżej wymienionych celach, oddzielnie dla danego kanału komunikacyjnego i ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy przesłać e-mail lub list na adres pocztowy znajdujący się w danych kontaktowych wymienionych w punkcie 1.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, odpowiedni adres kontaktowy zostanie zablokowany w zakresie dalszego przetwarzania danych promocyjnych. Pragniemy zwrócić uwagę, że w wyjątkowych przypadkach, nawet po otrzymaniu Państwa sprzeciwu, materiały reklamowe mogą być tymczasowo nadal przesyłane. Wynika to ze względów technicznych związanych z koniecznym czasem realizacji reklam i nie oznacza to, że nie zastosujemy się do Państwa sprzeciwu. Dziękujemy za wyrozumiałość.

4. Przekazywanie danych

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • udzielili Państwo wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. a RODO,
 • przekazanie jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. f RODO w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nie powinniśmy przekazać Państwa danych z racji Państwa nadrzędnego interesu godnego ochrony,
 • zaistnieje obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. c RODO,
 • a także gdy jest to prawnie dopuszczalne i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. b RODO do realizacji stosunków umownych z Państwem.
 • W celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub rozwiązaniu stosunku umownego zbieramy także lub wykorzystujemy automatycznie generowane wartości prawdopodobieństwa, w obliczeniach których mogą być uwzględnione między innymi dane adresowe.”
  Szczegółowe informacje na temat naszego partnera umownego - IHD, w rozumieniu art. 14 RODO, tj. celu działalności gospodarczej, celu przechowywania danych, podstawy prawnej, oraz odbiorcy danych IHD, na temat prawa do samodzielnego ujawnienia oraz prawa do usuwania i korygowania danych, a także na temat profilowania można znaleźć na stronie internetowej ihd.de/datenschutz/Artikel14.html
  Informacje o ich partnerach umownych w zakresie biura informacji kredytowej można znaleźć na stronie internetowej www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner*

4.1 Przekazywanie danych stronom trzecim - Coface
W przypadku ryzyka kredytowego przekażemy Państwa dane (nazwa, adres, adres e-mail, dane firmy oraz, jeśli dotyczy, dane umowne i dane dotyczące należności) spółce Coface Debitorenmanagement GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz, Niemcy oraz, jeśli dotyczy, do innych współpracujących biur informacji kredytowej, w celu oceny zdolności kredytowej oraz sprawdzenia, czy podany adres umożliwia doręczenie korespondencji, a także w celu windykacji.
Podstawą prawną tego przekazania jest art. 6 I b RODO i art. 6 I f RODO. Przekazanie danych na podstawie art. 6 I f RODO może mieć miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy i nie przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami danej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych.
Szczegółowe informacje na temat naszego partnera umownego - coface, w rozumieniu art. 14 RODO, tj. celu działalności gospodarczej, celu przechowywania danych, podstawy prawnej oraz odbiorcy danych coface, na temat prawa do samodzielnego ujawnienia oraz prawa do usuwania i korygowania danych, a także na temat profilowania można znaleźć na stronie internetowej http://www.coface.de/Home/Allgemeine-Informationen/Datenschutz

4.2 Przekazywanie danych stronom trzecim - IHD
W przypadku ryzyka kredytowego przekażemy Państwa dane (nazwa, adres, adres e-mail, dane firmy oraz, jeśli dotyczy, dane umowne i dane dotyczące należności) spółce  IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen oraz, jeśli dotyczy, do innych współpracujących biur informacji kredytowej, w celu oceny zdolności kredytowej oraz sprawdzenia, czy podany adres umożliwia doręczenie korespondencji, a także w celu windykacji.
W celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub rozwiązaniu stosunku umownego zbieramy także lub wykorzystujemy automatycznie generowane wartości prawdopodobieństwa, w obliczeniach których mogą być uwzględnione między innymi dane adresowe.
Podstawą prawną tego przekazania jest art. 6 I b RODO i art. 6 I f RODO. Przekazanie danych na podstawie art. 6 I f RODO może mieć miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy i nie przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami danej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych.
Szczegółowe informacje na temat naszego partnera umownego - IHD, w rozumieniu art. 14 RODO, tj. celu działalności gospodarczej, celu przechowywania danych, podstawy prawnej oraz odbiorcy danych IHD, na temat prawa do samodzielnego ujawnienia oraz prawa do usuwania i korygowania danych, a także na temat profilowania można znaleźć na stronie internetowejhttps://www.ihd.de/datenschutz/Artikel14.html
Informacje o ich partnerach umownych w zakresie biura informacji kredytowej można znaleźć na stronie internetowej https://www.ihd.de/datenschutz/#vertragspartner

4.3 Ochrona nieletnich
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może wyrazić jedynie osoba pełnoletnia. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego zgoda dziecka od szesnastego roku życia jest dopuszczalna zgodnie z art. 8 RODO.

5. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń Państwa urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje, które powstają w każdym przypadku w połączeniu z używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy natychmiastową wiedzę o Państwa tożsamości.

Wykorzystanie cookies służy z jednej strony uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Na przykład, używamy tzw. sesyjne pliki cookie (sessions cookies), aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookie, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika na określony czas, aby zoptymalizować przyjazność dla użytkownika. Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpoznamy, że odwiedzali już nas Państwo wcześniej oraz to, jakie wprowadzili Państwo dane i ustawienia, aby nie musieli Państwo ich wprowadzać jeszcze raz.

Z drugiej strony, wykorzystujemy pliki cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceniania jej w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 5) Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać podczas Państwa wizyty, że już wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane za pomocą plików cookie są konieczne do celów wymienionych powyżej, aby zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy oraz interesy osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak oznaczać, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

6. Narzędzia analizy i włączanie treści stron trzecich

a) narzędzia śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia stosowane są na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. f RODO. Dzięki stosowanym przez nas metodom śledzenia chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa jest zaprojektowana tak, aby spełniać potrzeby naszych klientów i jest stale optymalizowana. Z drugiej strony, wykorzystujemy metody śledzenia do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceniania jej w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

b) Google Analytics
W celu zaprojektowania naszych stron zgodnie z Państwa potrzebami i ciągłej ich optymalizacji korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google“). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

 • Typ/wersja przeglądarki,
 • wykorzystywany system operacyjny,
 • HTTP referrer (wcześniej odwiedzana strona),
 • Nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP),
 • Czas żądania serwera,

zostaną przesłane na serwer Google w USA i tam zapisane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat działania strony internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu dla celów badania rynku i projektowania tych stron internetowych zgodnie z wymogami. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na nasze zlecenie. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimowe, więc ich przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP). Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając
odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może nie być możliwe.

Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach przenośnych, można również uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Zapisany zostanie plik cookie typu opt-out, który zablokuje zbieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony w przyszłości. Plik cookie typu opt-out jest umieszczony na urządzeniu użytkownika i jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, konieczne będzie ponowne osadzenie plików cookie typu opt-out.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

c) Polityka prywatności dla korzystania z Google+
Nasza firma pojawia się w Google+. Dostawcą usługi jest Google Inc. (1600 Amphitheatre Park-way Moun-tain View, CA 94043, USA).
Podczas wizyty na naszej stronie Google+, Państwa przeglądarka automatycznie łączy się bezpośrednio z serwerami Google. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani w Google za pomocą osobistego konta użytkownika, informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej są automatycznie przekazywane do Google. Wyraźnie informujemy, że nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych. Ponadto nie są nam znane żadne szczegóły dotyczące wykorzystania tych informacji przez Google. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane były przekazywane i przechowywane przez Google, prosimy o wylogowanie się z Państwa profilu Google+ podczas odwiedzania naszej strony internetowej.
Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Google, jak również na temat praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć w polityce prywatności Google: http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

d) Google Maps
Nasza strona korzysta z Google Maps API (Application Programming Interface) do wizualnej prezentacji informacji geograficznej (mapy lokalizacji). Google Maps dostarczane jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z Google Maps, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zbieranych automatycznie podczas korzystania z Google Maps, jak również danych wprowadzonych przez użytkownika przez Google lub jednego z jego przedstawicieli lub osoby trzecie.
Podczas korzystania z Google Maps informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej, w tym adres IP użytkownika, są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Przekazywanie danych do USA wiąże się z ryzykiem wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych. Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, można dezaktywować usługi Google Maps i uniemożliwić transfer danych do Google. Aby to zrobić, należy wyłączyć obsługę JavaScript w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z wyświetlania mapy.
Więcej informacji o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Google oraz o prawach użytkownika jako podmiotu danych w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem http://www.google.com/policies/privacy/?hl=deoraz w dodatkowych warunkach korzystania z Google Maps i Google Earth pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

e) YouTube (filmy wideo)
Pluginy YouTube.de/YouTube.com, których używamy na naszej stronie internetowej, są obsługiwane przez YouTube (LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA), reprezentowaną przez Google Inc. Po wywołaniu pluginów na naszej stronie internetowej, następuje połączenie z serwerami YouTube. Oznacza to, że informacje o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedziliście, są przekazywane na serwer YouTube. Jeśli są Państwo zalogowani jako członek YouTube, YouTube może powiązać te informacje (oglądane filmy i komentarze) z Państwa osobistym kontem. Możesz uniknąć zbierania danych poprzez wylogowanie się. Dostęp do polityki prywatności YouTube można uzyskać na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

f) Google Webfonts
W celu poprawnego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści w różnych przeglądarkach internetowych korzystamy na tej stronie z bibliotek skryptów i czcionek , takich jak Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki internetowe Google są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje Google Web Fonts lub uniemożliwia dostęp, zawartość będzie wyświetlana domyślną czcionką.
Wywołanie bibliotek skryptowych lub bibliotek czcionek automatycznie nawiązuje połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe - choć obecnie nie jest jasne, czy i w jakim celu - że operatorzy takich bibliotek gromadzą dane.
Polityka prywatności operatora biblioteki Google znajduje się tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • zgodnie z art. 15 RODO zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do odwołania, pochodzenia Państwa danych, jeżeli nie zostały one od nas zebrane, jak również istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat szczegółów takich danych;
 • zgodnie z art. 16 RODO zażądać niezwłocznej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 RODO zażądać usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia albo wykonywania roszczeń prawnych oraz obrony przed nimi;
 • zgodnie z art. 18 RODO zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionujecie Państwo prawidłowość danych,
  jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Państwo odmawiacie ich usunięcia, a my już ich nie potrzebujemy, ale potrzebują ich Państwo do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo udostępnili w ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do elektronicznego odczytu formacie lub zażądać ich przekazania innej odpowiedzialnej stronie;
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO do odwołania raz udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W związku z tym nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody oraz, zgodnie z art. 77 RODO, składać skarg do organu nadzorczego.
 • Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania albo pracy lub w siedzibie naszej firmy.

8. Prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. f RODO, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeśli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, który zostanie przez nas wprowadzony w życie bez określenia szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, prosimy po prostu wysłać wiadomość e-mail na adres: datenschutz@ds-bremen.de

9. Bezpieczeństwo danych

Podczas wizyty na naszej stronie używamy powszechnej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Zwykle jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, zamiast tego używamy 128-bitowej technologii v3. To, czy dana strona naszej witryny jest transmitowana w formie zaszyfrowanej mogą Państwo poznać przez wyświetlanie w dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki symbolu klucza lub zamku.
<p>Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

10. Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest ważna i ma status z maja 2018 roku.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, konieczna może okazać się zmiana niniejszej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można znaleźć i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej https://www.carddrive.de/de/datenschutz.html.

11. Warunki uczestnictwa „klient poleca klienta”

Poniższe warunki uczestnictwa dotyczą udziału dotychczasowych klientów DS card + drive GmbH w ramach kampanii „klient poleca klienta" (zwanej dalej „kpk").

 1. DS card + drive GmbH, Cuxhavener Str. 42/44, 28217 Bremen, Niemcy (dalej "c+d") oferuje produkty i usługi (dalej "produkty c+d") w ramach kampanii kpk poprzez ulotki, mailingi lub linki.

 2. Aby wziąć udział w kampanii c+d kpk, polecający musi spełnić następujące wymagania:

  Polecający musi sam być klientem aktywnej umowy c+d. Dla tej umowy musi być przypisane aktywne konto bankowe, które może być wykorzystane do wypłaty premii.

 3. Polecający otrzymuje premię za zamówienia klientów, w których pośredniczy, zgodnie z poniższym przeglądem premii.

  Zakupiona ilość          premia
  20 000,00 litrów          250,00 euro
  40 000,00 litrów          250,00 euro (dodatkowo)

  Polecający ma prawo do premii tylko wtedy, gdy sam jest klientem aktywnej umowy c+d w momencie otrzymania przekazywanego kontaktu przez c+d.

 4. c+d zastrzega sobie prawo do odrzucenia firm rekomendowanych przez Polecającego. W szczególności chodzi o byłych klientów i nowych klientów, dla których nie ma możliwości utworzenia zabezpieczeń.

  Roszczenie o wypłatę premii powstaje jednak tylko wtedy, gdy aktywowany przez c+d klient polecony przez Polecającego zakupi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ilość paliwa określoną w punkcie 3 i w pełni wykona swoje usługi kontraktowe na rzecz c+d.

  Uprawnionym odbiorcą premii jest zawsze Polecający, który udzielił udanej rekomendacji. c+d dokona przelewu premii na konto bankowe Polecającego.

 5. c+d zobowiązuje się do traktowania danych rekomendowanego klienta zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Z odpowiednimi wytycznymi można zapoznać się w każdej chwili na naszej stronie internetowej carddrive.de.

 6. c+d zastrzega sobie prawo do przerwania akcji kpk w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Droga sądowa jest wykluczona.